Příroda a turistika

Příroda LS Lány

Orografické a hydrologické poměry
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek 1987) zasahují na území lesního hospodářského celku Lány tyto geomorfologické jednotky: Provincie: ČESKÁ VYSOČINA Subprovincie: Poberounská soustava Oblast: Brdská oblast Celek: Křivoklátská vrchovina Podcelek: Lánská pahorkatina Okrsek: Klíčavská pahorkatina

Klíčovská pahorkatina tvořená proterozoickými břidlicemi a drobami s vložkami spilitů a žil křemenného porfyru je členitá pahorkatina s erozně denudačním reliéfem se zbytky zarovnaného povrchu rozčleněným údolím Klíčavy a jejích přítoků (nejvyšší bod U pěti dubů 479 m.n.m.)

Geologické poměry
Na území LHC Lány se vyskytují permokarbonské horniny (pískovce, slepence, jílovce), mezozoické horniny (pískovce, jílovce) a proterozoické horniny assyntsky zvrásněné s různě silným variským přepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly). Geologicky se území nachází při jihozápadní hranici kladenské části středočeské pánve. Ta je zde vyplněna karbonským spodním šedým souvrstvím, jehož podloží tvoří proterozoické fylity. Stametrové karbonské hrubozrnné arkózové pískovce a nad nimi ležící relikty svrchněkřídových hornin byly původně významnou nádrží podzemní vody, kterou postupně odvodnila hornická činnost, takže potok, který protékal lánskými rybníky, vyschl.

Pedologické poměry
Nejrozšířenějším půdním typem je kambizem typická mezotrofní. Je to středně bohatá, písčitohlinitá až hlinitopísčitá půda s humózním Aol horizontem o mocnosti kolem 10 cm. Půdní profil je okrové nebo hnědé barvy se značnou příměsí štěrku. Geologickým podložím jsou především porfyry, porfyrity a spility, méně algonkické břidlice.
Kambizem typická oligotrofní je charakteristická nepatrným humózním Ao horizontem, mocnou štěrkovitou vrstvou přechodného Cd horizontu a celkovým světlým zbarvením půdního profilu. Geologickým podkladem jsou nejčastěji algonkické břidlice.
Na pleistocenních hlínách, event. jílovitých břidlicích se vytvořily kambizemě luvické a luvizemě a při zhoršení odtokových poměrů vznikly kambizemě pseudoglejové. Na podloží třetihorních štěrkopísků je vázána kambizem arenická. Kambizem dystrická se vyskytuje pouze na nejchudších lokalitách na podloží algonkických břidlic a fylitů. Na prudkých svazích a hřbetech se vytvořily silně kamenité kambizemě rankerové, které jsou pro toto území typické a jsou druhým nejrozšířenějším půdním typem. Rankery se jsou charakteristické pro suťové svahy, kamenná moře a rozpadající se skaliska.
Kambizem eutrická je půda s nepatrnou vrstvou pokryvného humusu v důsledku jeho rychlého zvětrávání a mísení s minerální zeminou. Horizont Al je mocný, silně humózní, tmavě zbarvený a plynule přechází do horizontu Bv, který je rovněž značně humózní. Kambizem eutrická se nachází na podsvahových deluviích a na stinných svazích na podloží porfyrů, porfyritů a spilitů. Podzoly se vyskytují omezeně na podloží permokarbonských písčitých sedimentů.
Pseudoglej se vytvořil vlivem střídavého zamokření a vysýchání půdního profilu na plošinách s hlubokou jílovitohlinitou až hlinitojílovitou půdou na pleistocenních hlínách s podkladem jílovitých břidlic. Drobné vodoteče doprovází fluvizem a na lokalitách se stagnující spodní vodou se vytvořil glej. Litozem je vázána na výchozy matečné horniny jednak na skalnatých svazích, jednak na buližníkových kamýcích jednotlivě roztroušených na území lesní oblasti.

Klimatické poměry
Oblast LHC Lány náleží z hlediska klimatické charakteristiky do mírně teplé oblasti třídy MT11. Oblast je charakteristická dlouhým, suchým a teplým létem. Nejvíce srážek spadne ve vegetačním období. Zima je krátká a mírně teplá, kdy sněhová pokrývka má velmi krátké trvání. Nejchladnějším měsícem za období 1931-1970 je leden (2-3°C) a nejteplejším červenec 17-18°C (podle Quitta 1975).

Hydrografické poměry oblasti
Na území podoblasti 8a - Křivoklátsko je po stránce hydrografické nejvýraznějším tokem řeka Berounka, která však sama vodní režim tohoto území nijak podstatně neovlivňuje. Ten je daleko více ovlivňován jejími přítoky, terým je na území LHC Lány zleva Klíčava s přítoky. Z otevřených vodních ploch je významná Klíčavská přehrada.

Přírodní lesní oblasti
Území LHC Lány leží v přírodní lesní oblasti 8 - Křivoklátsko a Český Kras, podoblast 8a - Křivoklátsko (plocha 4696,85 ha, tj. 88,84 % porostní půdy) a 9 - Rakovnicko-kladenská pahorkatina (plocha 589,86 ha porostní půdy).

Lesní vegetační stupně
Lesní vegetační stupně vyjadřují vztahy mezi klimatem a biocenózou, v níž je vedle kombinace rostlinných druhů rozhodující složení přirozené dřevinné složky. Na území LHC Lány jsou zastoupeny tyto lesní vegetační stupně: bukodubový stupeň ( 739,71 ha - 13,99 %)
Těžiště výskytu má na exponovaných a živných stanovištích, kde se vyskytuje převážně na mezotrofních až eutrofních hnědozemích(2B), dále pak se tento LVS často vyskytuje na exponovanějších stanovištích javorové řady (2A) a exponovaných vysýchavých stanovištích (2C).
dubobukový stupeň ( 4547,00 ha - 86,01 %)
Nejrozšířenější vegetační stupeň zastoupený téměř na všech stanovištních řadách.

Ochrana přírody

Většina území spravovaného Lesní správou Lány leží v CHKO Křivoklátsko. Ta byla vyhlášena výnosem MK ČSR pod č. j. 973/1978. Rozčlenění CHKO do jednotlivých zón bylo zpracováno správou CHKO a schváleno rozhodnutím MŽP pod č. j. OOP/2582/98 ze dne 24.4.1998. V 1. zóně CHKO se nachází 26 ha porostní půdy, ve 2. zóně 3235,86 ha a ve 3. zóně 2008,59 ha. Území LHC Lány je rovněž součástí soustavy NATURA 2000. Lánská obora je evropsky významnou lokalitou (CZ0214008), která byla stanovena nařízením vlády č. 132/2005 Sb. v platném znění. Nařízením vlády č. 684 ze dne 8. prosince 2004 byla část LHC Lány zařazena do Ptačí oblasti Křivoklátsko. Dále zde jsou vyhlášena dvě maloplošná zvláště chráněná území. Jsou to: Přírodní rezervace Svatá Alžběta (kód 429). Tato PR byla zřízena vyhláškou MŠVU č. j. 28709 z 1.3.1949. Přírodní rezervace Údolí Klíčavy (kód 3418). Tato PR byla vyhlášena Nařízením SCHKO č. 1 ze dne 11.9.2008.

Na území LHC Lány jsou 3 biocentra ÚSES (územní systém ekologické stability) regionálního významu a 13 biocenter ÚSES lokálního významu. Tato centra jsou vzájemně propojena biokoridory. V rámci vnitřního šetření organizace provádíme monitoring alejových výsadeb a mravenišť. Spolupracujeme také s místní organizací Naše Lány - Klub pro rodiče a děti - DOMEČEK. Dětem předškolního a školního věku nabízíme program lesní pedagogiky s programem v lese i v ukázkové obůrce.

Turistika

V roce 2006 jsme vybudovali naučnou stezku, která návštěvníky provede po 4km okruhu, který je doplněn informačními cedulemi, jež obsahují fotografie z obory a informace o ochraně přírody v CHKO Křivoklátsko. Součástí naučné stezky je i obůrka pro zvěř s vyhlídkou a relaxační zónou. Na naučné stezce jsou připraveny zajímavé informační tabule, které Vám představí zvěř, se kterou budete mít možnost se setkat a také přírodní prostředí, které už po staletí slouží zejména k chovu lesní zvěře. Samotná ukázková část obory má ojedinělou vyhlídku, ze které je možno pozorovat zvěř při absolutně přirozeném způsobu života. Přejeme si, aby se zde i Vám podařilo v klidu, pohodě a radosti zažít hezké a neopakovatelné okamžiky.

Obůrka je pro Vás otevřena od 1.5. do 30.9.
středa, čtvrtek, pátek 15:00 - 18:00 hodin
sobota 14:00 - 18:00 hodin
neděle, státní svátky 10:00 - 18:00 hodin

Pro skupiny 10 a více osob je možné zajistit otevření obůrky včetně odborného výkladu i mimo návštěvní hodiny. Žádosti o rezervaci konkrétního termínu prosím adresujte na: sekretariat@lslany.cz tel.: 313 502 074, fax. 313 502 012