Projekty

Lesní správa Lány obhospodařuje 5988,95 ha porostní půdy, myslivecky hospodaří ve třech honitbách. Jednou z honiteb je Lánská obora o celkové výměře 3003 ha. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

krajina se západem slunce - ilustrační obrázek pro stránku s Projekty LS Lány
Logo Eu Fond Zivotniho Prostredi

Název projektu: Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000214
Celkové náklady projektu: 1.672.245,- Kč
Výše dotace ze strukturálních fondů EU: 1.211.296,68 Kč
Výše vlastních zdrojů LS Lány: 460.948,28 K

Projekt řeší obnovu ovocných alejí a extensivních sadů vysokokmenných tvarů ovocných dřevin na území ve správě Lesní správy Lány, příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky. Dojde k výsadbě v počtu 832 ks dřevin, a to pouze z dřevin ovocných, vysokokmenných tvarů a starých otužilých odrůd a to celkem v 9 lokalitách.

  • Lok. č. 1. Prasečí obůrka – založení liniové výsadby v luční enklávě
  • Lok. č. 2 Vlčina – jedná se o založení rozptýlené zeleně ve pozůstatcích starších výsadeb
  • Lok. č. 3 Sad blaho – doplnění starého sadu na původní spon výsadby
  • Lok. č. 4 Prezidentská vyhlídka – založení rozptýlené zeleně
  • Lok. č. 5 Hamouzova seč – založení liniové výsadby
  • Lok. č. 6. Liščiny – doplnění starých stávajících výsadeb založením nového sadu
  • Lok. č. 7 Zadní suchý – založení doprovodné vegetace podél komunikace
  • Lok. č. 8 Sad Píně – kompletní obnova starého ovocného sadu s ponecháním fragmentů starých výsadeb
  • Lok. č. 9. Habrovice – založení liniové výsadby v luční enklávě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu: Masarykovy aleje v Lánské oboře

Logo Eu Fond Zivotniho Prostredi

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000186
Celkové výdaje projektu: 3.312.511,25 Kč
Výše dotace ze strukturálních fondů EU: 2.443.108,68 Kč
Výše vlastních zdrojů LS Lány: 869.402,57 Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce historických alejí v Lánské oboře. Centrální část obory je protkaná systémem alejí, které doprovázejí hlavní komunikace v areálu. Aleje jsou složeny z různých taxonů, jsou různého věkového složení, různého stavu zdravotního i pěstebního (bezpečnostního). Dojde k realizaci opatření, které zajistí stabilizaci alejí do budoucna.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo Ministerstvo životního prostředí

Název projektu: Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je výsadba dřevin v Lánské oboře. Realizací projektu dojde k vysázení ovocných i neovocných stromů a keřů. Součástí projektu je i rozvojová péče o výsadby.

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002799
Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové výdaje projektu: 6.557.917,03 Kč
Výše dotace ze strukturálních fondů EU: 5.038.069,05 Kč
Výše vlastních zdrojů LS Lány: 1.519.849,98 Kč

Příjemce podpory: Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Datum zahájení realizace projektu: 13.2.2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 28.2.2021