LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
LESNÍ SPRÁVA LÁNY MYSLIVOST A LOV PALIVOVÉ DŘÍVÍ PRODEJ MAJETKU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍRODA A TURISTIKA

Lesní správa Lány zabezpečuje služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty   ::  Poplatkové lovy zvěře, správa obory

LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

Základní údaje

>> O nás
>> Informace podle zák. č.
      106/1999 Sb., o svobodném
      přístupu k informacím
>> Kontakty a mapa
>> Historie

Činnost

>> Lesní hospodářství
>> Myslivost
>> Rybniční hospodářství
>> Doprava

Lesní hospodářství


Lesní správa Lány hospodaří na 5286,71 ha porostní půdy dle platného hospodářského plánu (1.1.2010 - 31.12.2019). Maximální celková výše těžeb na decennium je 355 000 m3 b.k. (těžba mýtní 312 000 m3, těžba předmýtní 43 000 m3). Na LHC Lány je navržen minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 28,46%. V posledním decenniu převažovalo zalesňování listnatými dřevinami (dub letní a zimní 34 %, buk lesní 22 % z celkového množství) nad jehličnatými (smrk ztepilý 19 % a borovice lesní 15 %). Trend zvyšování podílu listnatých dřevin při obnově lesa pokračuje i v současnosti. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 roků věku činí na aktuální decennium 435,43 ha prořezávek a 756,37 ha probírek do 40 roků.

Mezi základní strategické cíle hospodaření s lesními porosty lesního hospodářského celku Lány zahrnujeme udržení a zlepšení stavu lesních ekosystémů a uplatnění principu trvale udržitelného hospodaření tak, aby byla trvale zabezpečena stabilita a ojedinělá biodiverzita lesních porostů. Dále je nutné zachovat les jako trvale obnovitelný přírodní zdroj pro další generace.

Zastoupení dřevin LHC Lány

Za dlouhodobé hospodářské cíle lesní správy považujeme zejména pokračování přeměn monokulturního hospodaření na hospodaření diferencované dle přírodních podmínek s přihlédnutím k účelovosti a dalším činnostem lesní správy, zejména k zabezpečení služeb spojených s provozováním myslivosti. Dále pokračovat v optimalizaci vztahů mezi všemi funkcemi lesů obhospodařovaných lesní správou a ekonomickými limity a nadále využívat produkci dřevní hmoty při respektování a rozvíjení environmentálních funkcí lesa. Dalším cílem je zvyšování a zlepšování stability lesních ekosystémů s důrazem na podrostní formy s vysokým uplatňováním přirozené obnovy. Zásadní je také pokračovat v obnově starých, neustále se prořeďujících porostů na porosty věkově a druhově diferencované s vyšší stabilitou, a to i se zřetelem na udržení a zlepšení úživnosti pro všechny chované druhy zvěře. Zde zejména zvýšit podíl pastevních lesů v oboře. Při obnově kalamitních ploch postupovat v rámci možností individuálně a diferencovaně, tak aby byla zachována případná účelovost, a využít všech dostupných možností ke zmírnění nepříznivých podmínek prostředí. Dále pokračovat v intenzivních úrovňových výchovných zásazích s cílem postupné podpory a uvolnění vybraných jedinců cílových dřevin tvořících kostru porostu. Při výchově zásadně a důsledně podporovat meliorační a zpevňující, ale i další vtroušené dřeviny. Mezi dlouhodobými cíli hospodaření Lesní správy Lány je i uplatňování produkčně vhodných druhů dřevin a případnou úpravou druhové skladby trvale zvyšovat produkci dřeva.

www.lslany.cz
German version English version Russian version

Kontakt:

Lesní správa Lány

příspěvková organizace
Kanceláře prezidenta republiky


Lesní 140, 270 61 Lány

tel: +420 313 502 074

E-mail: sekretariat@lslany.cz

Kde nás najdete:

Klikněte na mapu...

www.mapy.cz

Doporučujeme:

Pražský hrad
Zámek Lány
Obec Lány
CHKO Křivoklátsko

Web Design © 2011 - 2012 Petr Zíka - www.promix.cz - Internetová a televizní reklama pro
  LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

www.promix.cz