LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
LESNÍ SPRÁVA LÁNY MYSLIVOST A LOV PALIVOVÉ DŘÍVÍ PRODEJ MAJETKU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍRODA A TURISTIKA

Lesní správa Lány zabezpečuje služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty   ::  Poplatkové lovy zvěře, správa obory

LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

Základní údaje

>> O nás
>> Kontakty a mapa
>> Historie

Činnost

>> Lesní hospodářství
>> Myslivost
>> Rybniční hospodářství
>> Doprava

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím


Povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Lesní správa Lány (příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Lesní správa Lány (LSL) je příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky k hospodaření s nemovitým majetkem České republiky a vykonávání též práva hospodaření k movitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně. Lesní správa Lány je zřízena zřizovací listinou č.j. 400.023/93 ze dne 1. ledna 1993, změněná doplňkem č. 1 ze dne 3. listopadu 1999 č.j. 405.504/99 a doplňkem č. 2 ze dne 23. června 2006 č.j. 5433/2006.

Lesní správa Lány obhospodařuje celkem 5 791,64 ha pozemků ve vlastnictví České republiky. Z toho je 5 689 ha lesní půda, 74 ha orná půda, pastviny a louky, 24 ha jsou rybníky a ostatní vodní plochy, 4 ha jsou zastavěné plochy. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Součástí celku je Lánská obora o výměře 3 003 ha a samostatná bažantnice Amálie o výměře přes 477 ha.

Kancelář prezidenta republiky je zřízena zákonem č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a je organizační složkou státu se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu České republiky.


3. Popis organizační struktury:

Schéma organizační struktury Lesní správy Lány


4. Kontaktní spojení:

Kontaktní poštovní adresa:

Lesní správa Lány
Lesní 140, 270 61 Lány

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Lesní správa Lány
Lesní 140, 270 61 Lány

Úřední hodiny:

 • podání ústní žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ekonomický odbor): pondělí až pátek vždy od 07.00 do 15.30 hod.
 • přijímání veřejnosti, nejde-li o žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ekonomický odbor): pondělí až pátek vždy 07.00 do 15.30 hod.

Úřední hodiny podatelny:

 • pondělí až pátek vždy 07.00 do 15.30 hod.

Telefonní čísla:

tel. ústředna - 313 502 074, 605 264 150
tel. ústředna s mezinárodní předvolbou – +420 313 502 074, +420 605 264 150
faxové číslo - 313 502 012
faxové číslo s mezinárodní předvolbou – +420 313 502 012

Adresa internetové stránky:

www.lslany.cz

Adresa e-podatelny:

sekretariat@lslany.cz

ID datové schránky:

cexehn4

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

Bezhotovostně: Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 534221/0100
variabilní symbol: pořadové číslo žádosti

V hotovosti:

v pokladně Lesní správy Lány
Lesní 140, 270 61 Lány

Identifikační číslo organizace:

00000078

Daňové identifikační číslo:

CZ00000078


5. Hlavní dokumenty povinného subjektu:


6. Místo a způsob kde se lze obrátit na povinný subjekt s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Poštovní adresa:

Lesní správa Lány
Lesní 140, 270 61 Lány

Elektronická adresa (e-podatelna):

sekretariat@lslany.cz

ID datové schránky:

cexehn4

Místo pro osobní předání písemného podání:

Lesní správa Lány
Lesní 140, 270 61 Lány

Způsob podání žádosti o informace a náležitosti:

Postup při vyřizování žádosti:


7. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

ODVOLÁNÍ - opravný prostředek proti odmítnutí žádosti

Způsob podání odvolání: Písemné podání, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Lhůta pro podání odvolání: do 15 - ti dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání může podat žadatel:

 1.   jehož žádost o poskytnutí informace byla odmítnuta
 2.   jehož žádost byla částečně odmítnuta.

Odvolání musí obsahovat:

 • základní údaje: přesné označení rozhodnutí o odmítnutí informace proti kterému odvolání směřuje (označení číslem jednacím a datem vydání); datum podání žádosti o informace;
 • identifikaci žadatele (odvolatele): fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště, právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa;
 • odůvodnění: v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá;
 • další podstatné náležitosti odvolání: datum a podpis žadatele.

STÍŽNOST na postup při vyřizování žádosti o informace

Způsob podání stížnosti: písemné podání, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

Lhůta pro podání stížnosti: do 30 - ti dnů ode dne doručení sdělení, nebo odložení věci, nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Stížnost může podat žadatel:

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti;
 2. kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, nebyla poskytnuta informace, nebo mu nebyla předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí;
 4. který nesouhlasí s výší úhrady nákladů požadovanou v souvislosti s poskytováním informací, nebo s výší odměny.

Stížnost musí obsahovat:

 • základní údaje: přesné označení postupu Kanceláře, proti kterému stížnost směřuje; datum podání žádosti;
 • identifikaci žadatele (stěžovatele): fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo; není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa;
 • odůvodnění: v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá;
 • další podstatné náležitosti stížnosti: datum a podpis žadatele.

Adresy pro podání odvolání a stížnosti:

Poštovní adresa:

Lesní správa Lány
Lesní 140, 270 61 Lány

Elektronická adresa:

sekretariat@lslany.cz *

ID datové schránky:

cexehn4

*Elektronicky podané odvolání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
*Elektronicky podaná stížnost nemusí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

 

Za stížnost a odvolání ve smyslu zákona bude považováno pouze podání učiněné na adresu e-podatelny uvedenou výše. Podání učiněná na jinou elektronickou adresu nebudou vyřízena.


8. Seznam používaných formulářů:


9. Přehled nejdůležitějších předpisů:

K fyzickému nahlédnutí jsou tyto předpisy k dispozici v přijímacích prostorách povinného subjektu na adrese:

Lesní správa Lány
Lesní 140, 270 61 Lány


10. Úhrady za poskytování informací


11. Licenční smlouvy


12. Informace uveřejněné podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


www.lslany.cz
German version English version Russian version

Kontakt:

Lesní správa Lány

příspěvková organizace
Kanceláře prezidenta republiky


Lesní 140, 270 61 Lány

tel: +420 313 502 074

E-mail: sekretariat@lslany.cz

Kde nás najdete:

Klikněte na mapu...

www.mapy.cz

Doporučujeme:

Pražský hrad
Zámek Lány
Obec Lány
CHKO Křivoklátsko

Web Design © 2011 - 2015 Petr Zíka - www.promix.cz - Internetová a televizní reklama pro
  LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

www.promix.cz