LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
LESNÍ SPRÁVA LÁNY MYSLIVOST A LOV PALIVOVÉ DŘÍVÍ PRODEJ MAJETKU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍRODA A TURISTIKA

Lesní správa Lány zabezpečuje služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty   ::  Poplatkové lovy zvěře, správa obory

LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

Příroda LS Lány

>> Přírodní podmínky LS Lány
>> Ochrana přírody

Turistika

>> Naučná stezka

Ochrana přírody


Většina území spravovaného Lesní správou Lány leží v CHKO Křivoklátsko. Ta byla vyhlášena výnosem MK ČSR pod č. j. 973/1978. Rozčlenění CHKO do jednotlivých zón bylo zpracováno správou CHKO a schváleno rozhodnutím MŽP pod č. j. OOP/2582/98 ze dne 24.4.1998. V 1. zóně CHKO se nachází 26 ha porostní půdy, ve 2. zóně 3235,86 ha a ve 3. zóně 2008,59 ha.

Území LHC Lány je rovněž součástí soustavy NATURA 2000. Lánská obora je evropsky významnou lokalitou (CZ0214008), která byla stanovena nařízením vlády č. 132/2005 Sb. v platném znění. Nařízením vlády č. 684 ze dne 8. prosince 2004 byla část LHC Lány zařazena do Ptačí oblasti Křivoklátsko.

Dále zde jsou vyhlášena dvě maloplošná zvláště chráněná území. Jsou to:

Přírodní rezervace Svatá Alžběta (kód 429). Tato PR byla zřízena vyhláškou MŠVU č. j. 28709 z 1.3.1949.

Přírodní rezervace Údolí Klíčavy (kód 3418). Tato PR byla vyhlášena Nařízením SCHKO č. 1 ze dne 11.9.2008.

Na území LHC Lány jsou 3 biocentra ÚSES (územní systém ekologické stability) regionálního významu a 13 biocenter ÚSES lokálního významu. Tato centra jsou vzájemně propojena biokoridory.

V rámci vnitřního šetření organizace provádíme monitoring alejových výsadeb a mravenišť.

Spolupracujeme také s místní organizací Naše Lány - Klub pro rodiče a děti - DOMEČEK.

Dětem předškolního a školního věku nabízíme program lesní pedagogiky s programem v lese i v ukázkové obůrce.

ochrana LS Lány

ochrana LS Lány

www.lslany.cz
German version English version Russian version

Kontakt:

Lesní správa Lány

příspěvková organizace
Kanceláře prezidenta republiky


Lesní 140, 270 61 Lány

tel: +420 313 502 074

E-mail: sekretariat@lslany.cz

Kde nás najdete:

Klikněte na mapu...

www.mapy.cz

Doporučujeme:

Pražský hrad
Zámek Lány
Obec Lány
CHKO Křivoklátsko

Web Design © 2011 - 2012 Petr Zíka - www.promix.cz - Internetová a televizní reklama pro
  LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

www.promix.cz