Prodej majetku

Zákonná ustanovení

Lesní správa Lány postupuje při prodeji majetku a při zadávání veřejných zakázek podle těchto zákonů a jejich prováděcích vyhlášek:

zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a stáních organizacích s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vyhláška 3261/2006 Sb., o atestačním řízení pro elektronické nástroje

Lesní správa Lány je veřejným zadavatelem (dále jen "Zadavatel") dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "Zákon"). Informace k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám jsou zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek na www.vestnikverejnychzakazek.cz a na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz Zadavatel není povinen podle Zákona zadávat veřejné zakázky malého rozsahu, tedy takové, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne u dodávek nebo služeb 2 000 000 Kč bez DPH nebo u stavebních prací 6 000 000 Kč bez DPH.

Zadavatel je povinen vždy dodržovat zásady:

transparentnosti rovného zacházení zákazu diskriminace

Zadávání veřejných zakázek

Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky jsou zadávány podle výše jejich předpokládané hodnoty v Kč bez DPH v zadávacím řízení dle Zákona. Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zadávány podle výše jejich předpokládané hodnoty v Kč bez DPH v zadávacím postupu dle interního předpisu Zadavatele. Zahájení, průběh a ukončení zadávacích řízení a zadávacích postupů se řídí Zákonem a interními předpisy Zadavatele. Aktuální nabídku nepotřebného majetku LS Lány najdete ve složce "Seznam a nabídky."